Usluge


Ehokardiografija – ultrazvučni pregled srca

Ultrazvučni pregled srca ima važnu ulogu u dijagnostici mnogih srčanih stanja i proceni realnog odgovora na datu terapiju. Uprkos pojavi novih, uznapredovalih tehničkih mašina kao što su kompijuterizovana tomografija srca i nuklearna magnetna rezonanca srca, ehokardiografija i dalje ima važnu ulogu u zbrinjavanju pacijenata zbog svojih jedinstvenih mogućnosti.

Detaljnije

Transezofagealni ehokardiografski pregled – TEE

Za bolje i preciznije preglede pojedinih srčanih struktura i velikih krvnih sudova srca koristi se TEE.

TEE pregled sa odgovarajućom sondom podrazumeva saradnju svesnog pacijenta i aktivno gutanje sonde radi pregleda. Zavisno od vrste patologije koja se istražuje pregled traje 3 do 5 min i skoncentrisan je samo na razlog zbog čega je tražen.

Detaljnije

Stres ehokardiografija

Ateroskleroza predstavlja promene na zidovima krvnih sudova koje se dešavaju usled starenja i neželjenih dejstava metabolizma masti i sadejstva krvnih pločica kao i unutrašnjeg humoralnog odgovora. Vrh te piramide može se otkriti na raznim nivoima. Stres ehokardiografija otkriva vrh aterosklerotskog brega, tj hemodinamski značajna suženja krvnih sudova srca, demaskiranjem stresom indukovane regionalne disfunkcije leve komore.

Detaljnije

Ergometrija – test opterećenja

Spada u red funkcionalne dijagnostike srca. Izvodi se na traci ili ergo biciklu gde se povećanjem otpora (opterećenja) okretanju pedala ili ubrzanjem pokretne trake simulira fizičko opterećenje srca.

Detaljnije

Holter KP

Dijagnostička metoda kojom se merenjem vrednosti krvnog pritiska tokom 24h na određene vremenske intervale (najčešće 60 min) dobija precizna informacija o tome kakva je prosečna vrednost sistolnog (gornjeg) i dijastolnog (donjeg) pritiska kao i oscilacije ovih vrednosti tokom dana. Poseban značaj u analizi odnosno interpretaciji ima poređenje ovih vrednosti sa dnevnikom aktivnosti, mentalnog i emotivnog stanja tokom 24h.

Detaljnije

Holter EKGa

Dijagnostička metoda kojom se prati i beleži EKG tokom 24h, promene u brzini srčanih otkucaja kao i poremećaji ritma u smislu nastanka impulsa i njihovih sprovođenja.

Jedna od mogućih analiza je u smislu postojanja koronarne bolesti analizom finalne oscilacije u EKGu.

Benefit ove metode je i izbor adekvatne terapije shodno nalazu na Holterovom zapisu. Na ovaj način moguće je i praćenje efekata date terapije.

Detaljnije

Vektorkardiografija

Visokorezolutivna vektorska analiza QRS petlje kroz vreme kojom se može pratiti mesto oštećenja ili volumen opterećenje srca. Daleko preciznija u odnosu na standardni EKG.

Ovom dijagnostičkom metodom se mogu otkriti i oštećenja miokarda veličine milimetra.

Takođe, ona je rule out metoda za potvrđivanje ili odbacivanje sumnje na neko oboljenje srca.

Pokazuje rane promene čak kada EKG deluje normalno (npr u infarktu miokarda ili plućnoj emboliji).

Kasni komorski potencijali

Visokorezolutivna analiza niskofrekventnih oscilacija u početnom i završnom delu QRS kompleksa.

Služi za praćenje toka bolesti kao i terapijskog efekta antiaritmičnih lekova, ali takođe, može da otkrije neželjena dejstva neke terapije: proaritmogeno svojstvo pojedinih lekova ili sinergistično neslaganje terapije.

Komplementarna je metoda 24h Holter monitoringu EKGa.

Daje preciznu informaciju o proaritmogenom svojstvu srca u konkretnoj situaciji.

HRV (Heart rate variability)

HRV je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se testira aktivnost ANS (autonomnog nervnog sistema). Još krajem osamdesetih godina prošlog veka pokazano je da je HRV nezavistan prognostički parametar mortaliteta kod pacijenata sa preživljenim infarktom srca.

Ova analiza traje 20min do 24 sata zavisno od indikacije koja se ispituje. Daje brojne važne fiziološke i patofiziološke pokazatelje kod praktično velike većine internističkih i neuroloških stanja.

Oblast ciklusa vremena: pokazuju sklonost ka aritmijama
Oblast ciklusa frekvence: pokazuje funkciju ANS
Ne linearne tehnike analize: sklonost za naprasnu smrt
Simbolična dinamička studija: rizik od naprasne smrti.

TO (Turbulence onset)

TO je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se utvrđuje sklonost ka opasnim poremećajima ritma ili utvrđuje uspešnost ordinirane antiaritmične terapije ili pacemakera.

Primenljiva je u brojnim kardiovaskularnim bolestima ali najviše koristi imaju pacijenti u intenzivnoj nezi u prognostičkom smislu ishoda lečenja.